Kontakty
p. Melichar Vladimír
telefon:
602127861
Email:
melicharvladimir@seznam.cz

Rybářský řád soukromého revíru č. 06 941 004 „Klapý I“

Povinnost používat originální rybářskou podložku na ulovené ryby.

I. Lov ryb

Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybářském revíru lovem na udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán; v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice.

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe povolenku k lovu soukromého revíru č.06 941 004 a na požádání je předložit rybářské stráži příslušného revíru.

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

II. Způsob měření délky ryb, nejmenší lovné míry a horní míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
Nejmenší a největší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru jsou:

a) bolen dravý50cm
b) candát obecný50cm - 75cm
c) jelec jesen25cm
d) jelec tloušť25cm
e) kapr obecný45cm - 60cm
f) lín obecnýceloročně hájený
g) pstruh duhový25cm
h) siven americký25cm
i) sumec velkývýjimka - bez míry - z vody
j) štika obecná60cm - 90cm
k) amur bílýceloročně hájený
l) ostroretka stěhovavá30cm
m) okoun obecnýceloročně hájený
n) jeseter velkýceloročně hájený
o) tolstolobik bílý40cm

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru

Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou:

v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinciod 7 do 18 hodin
v měsíci březnuod 5 do 21 hodin
v měsíci dubnu, září a říjnuod 6 do 22 hodin
v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnuod 4 do 24 hodin

IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru

Od 1. ledna do 15. června jsou v rybářském revíru hájeni:
a) bolen dravý
b) candát obecný
c) štika obecná
d) sumec velký (dle povolené výjimky)


V. Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití v rybářském revíru

Povolený způsob lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku.

Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.

Ulovené ryby v rybářském revíru, které:
a) nedosahují nejmenší lovné míry
b) dosahují horní míry (včetně)
b) byly uloveny v době hájení
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny!

V rybářském revíru si lovící může v jednom dni ponechat 3 kg ryb z toho 1ks ušlechtilé, za sezónu nejvýše 10ks ušlechtilých ryb. Při ponechání 1ks ušlechtilé ryby v jednom dni končí denní lov. Při ponechání 10 ks ušlechtilých ryb končí platnost roční povolenky, kterou je rybář povinen odevzdat vždy po skočení její platnosti do 15 ti dnů na uvedenou adresu, nebo vhodit do poštovní schránky, která je umístěna na buňce u rybníka.

Víkendová povolenka
Pouze chyť a pusť. Výjimka - sumec velký - každý z vody.

Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené s mírou zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.


VI. V rybářském revíru se zakazuje

a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
c) užívat k lovu ryb elektrického proudu
d) lovit pomocí "srkaček" a jiných montáží, které rybě neumožní po utrhnutí montáže uniknout, aniž by za sebou tahala těžké břemeno
e) lov ze sypaných hrází a v místech trdliště
f) rozdělávání ohně, mimo vyhrazené ohniště u buňky
g) parkování vozidel mimo vyznačené parkoviště
h) stanování (možno používat bivaky)


VII. Přístup na pozemky

Příslušná rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna:

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje Rybářský řád

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platné povolenky k lovu

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže

c) zadržet

1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem.

2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá

e) ukládat a vybírat pokutu

v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích. §17 zákona č. 99/2004 Sb.


Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna:

a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru.


celý rybářský řád si můžete stáhnout zde ve formátu PDF

©copyright Jakub Hejhal 2012